ZARZĄDZANIE
PRACOWNICZYMI PLANAMI
KAPITAŁOWYMI

Jak wdrożyć PPK
w firmie

Celem uruchomienia Pracowniczych Planów Kapitałowych jest zachęcenie Polaków do długoterminowego oszczędzania.

Dobrze zarządzane programy będą istotnym elementem świadczeń pracowniczych i wyróżnikiem pracodawców.

icon

System PPK zapewnia
bezpieczeństwo
uczestników

W sprawne funkcjonowanie Pracowniczych Planów Kapitałowych zaangażowanych będzie wiele instytucji.

Nadzór nad PPK w zakresie zgodności z prawem oraz interesem uczestników systemu będzie sprawować Komisja Nadzoru Finansowego.

Przechowywanie środków Ewidencja Nadzór Ewidencja Weryfikacja sprawozdań finansowych Firma zarządzająca
×
Agent Transferowy

Podmiot prowadzący rejestry uczestników. Zapewnia, by właściwie zrealizowane były zlecenia składane przez inwestorów.

×
PFR

Polski Fundusz Rozwoju będzie prowadził ewidencję PPK. To tu wpisywane będą instytucje finansowe uprawnione do zarządzania pieniędzmi pracowników.

×
KNF

Sprawuje nadzór nad PPK w zakresie zgodności z prawem oraz interesem uczestników systemu.

×
Depozytariusz

Przechowuje aktywa funduszy, kontroluje czy polityka inwestycyjna jest zgodna ze statutem.

×
Audytor

Dokonuje bezstronnej oceny sprawozdań finansowych funduszu. Sprawdza, czy sprawozdania zostały sporządzone zgodnie z prawem i statutem funduszu.

×
Firma zarządzająca

Wieloletnia historia funduszy jest najlepszym dowodem, że zarówno efektywność, jak i doświadczenie, to mocne strony Investors TFI.

PPK w 3 krokach

Uruchomienie PPK będzie oznaczało konieczność zwiększenia budżetu wynagrodzeń – część składki pracowników finansuje bowiem pracodawca. PPK to również szereg nowych obowiązków, które ustawodawca nakłada na firmy. W związku z tym warto z wyprzedzeniem przeanalizować jak wpisać je w istniejącą strukturę przedsiębiorstwa i czy nie jest konieczne uzupełnienie lub dostosowanie istniejących zasobów (np. systemu kadrowo-księgowego).

Zobacz jak możemy Cię wesprzeć

Chęć zarządzania środkami zgromadzonymi w PPK zadeklarowało kilkanaście instytucji finansowych. Zgodnie z ustawą, wyboru musi dokonać pracodawca, w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub reprezentacją pracowników. To od efektywności firmy zarządzającej zależeć będzie jak duże oszczędności zgromadzą pracownicy.

Zobacz jak możemy Cię wesprzeć

Ostatnim etapem jest uruchomienie programu, czyli wdrożenie przygotowanych wcześniej procedur oraz komunikacja zasad PPK pracownikom. Pracownicze Plany Kapitałowe to jeden z elementów świadczeń dla pracowników, a dobrze przemyślane działania komunikacyjne związane z ich uruchomieniem mogą pozytywnie wpływać na wizerunek pracodawcy.

Zobacz jak możemy Cię wesprzeć
icon

Kryteria wyboru zarządzającego PPK

Ustawodawca przewidział cztery podstawowe kryteria, którymi pracodawca powinien kierować się przy wyborze firmy zarządzającej pieniędzmi zgromadzonymi w PPK.

OCENA WARUNKÓW ZARZĄDZANIA ŚRODKAMI PPK EFEKTYWNOŚĆ W ZARZĄDZANIU ŚRODKAMI DOŚWIADCZENIE W ZARZĄDZANIU INTERES OSÓB ZATRUDNIONYCH Maksymalne wynagrodzenie stałe TFI z tytułu zarządzania funduszem zdefiniowane daty w skali roku nie może przekroczyć 0,5% wartości aktywów netto funduszu (WAN). TFI może dodatkowo pobierać wynagrodzenie zmienne (max. 0,1% WAN w skali roku), pod warunkiem osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu przewyższającej stopę referencyjną . 21 lat historii mają nasze najstarsze fundusze inwestycyjne. 19 lat zarządzamy Pracowniczymi Programami Emerytalnymi. Od lat jesteśmy w czołówce najlepszych krajowych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych. Investor Zabezpieczenia Emerytalnego jest jednym z najczęściej nagradzanych krajowych funduszy inwestycyjnych. Zamierzamy wspomagać przedsiębiorstwa na każdym etapie wdrażania PPK. Zapewniamy stałą współpracę w trakcie funkcjonowania Planów.

Sukces PPK zależy
od efektywności zarządzania

To, czy Pracownicze Plany Kapitałowe przyniosą oczekiwane przez pracowników rezultaty uzależnione jest przede wszystkim od efektywności firmy zarządzającej. Przy długoterminowym oszczędzaniu nawet niewielka różnica w średniorocznej stopie zwrotu przekłada się na bardzo znaczące różnice w kwocie zgromadzonej po latach.

Sprawdź naszą efektywność

Harmonogram
wdrażania PPK

Obowiązek tworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych docelowo obejmie niemal wszystkich krajowych pracodawców. Szczegółowy harmonogram wdrażania Planów uzależniony jest od wielkości zatrudnienia w przedsiębiorstwie.

icon

Od kiedy firmy zostaną objęte Ustawą o PPK?

01.07.2019
icon

Do kiedy należy zawrzeć umowę o zarządzanie PPK?

25.10.2019
icon

Do kiedy, w imieniu pracowników, trzeba zawrzeć umowy o prowadzenie PPK?

12.11.2019
icon

Od kiedy firmy zostaną objęte Ustawą o PPK?

01.01.2020
icon

Do kiedy należy zawrzeć umowę o zarządzanie PPK?

27.10.2020
icon

Do kiedy, w imieniu pracowników, trzeba zawrzeć umowy o prowadzenie PPK?

10.11.2020
icon

Od kiedy firmy zostaną objęte Ustawą o PPK?

01.07.2020
icon

Do kiedy należy zawrzeć umowę o zarządzanie PPK?

27.10.2020
icon

Do kiedy, w imieniu pracowników, trzeba zawrzeć umowy o prowadzenie PPK?

10.11.2020
icon

Od kiedy pracodawcy zostaną objęci Ustawą o PPK?

01.01.2021
icon

Do kiedy należy zawrzeć umowę o zarządzanie PPK?

23.04.2021
icon

Do kiedy, w imieniu pracowników, trzeba zawrzeć umowy o prowadzenie PPK?

10.05.2021
icon

Od kiedy pracodawcy zostaną objęci Ustawą o PPK?

01.01.2021
icon

Do kiedy należy zawrzeć umowę o zarządzanie PPK?

26.03.2021
icon

Do kiedy, w imieniu pracowników, trzeba zawrzeć umowy o prowadzenie PPK?

10.04.2021
Źródło: PFR Portal PPK

Zgodnie z ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych wybór instytucji finansowej zarządzającej oszczędnościami gromadzonymi w PPK powinien odbyć się w porozumieniu ze związkami zawodowymi lub, w przypadku, gdy związki zawodowe nie działają u danego pracodawcy, z reprezentacją zatrudnionych.

Sprawdź jak możemy Cię wesprzeć

Ustawodawca określił, że wybór instytucji finansowej powinien być dokonany mając na uwadze „najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych”. Pracownicy powinni więc mieć możliwość określenia swoich oczekiwań i wpływania na dostosowanie do nich oferty uruchomienia PPK.

Sprawdź jak możemy Cię wesprzeć

Biorąc pod uwagę udział reprezentacji pracowników przy wyborze instytucji finansowej ważne jest, aby pracownicy mieli zapewnioną odpowiednią wiedzę związaną zarówno z funkcjonowaniem Planów, jak i kryteriami wyboru podmiotu zarządzającego pieniędzmi zgromadzonymi w PPK. Szczególnie w przypadku dużych pracodawców odpowiednia komunikacja wewnętrzna może być jednym z czynników decydujących o sprawnym uruchomieniu Pracowniczych Planów Kapitałowych.

Sprawdź jak możemy Cię wesprzeć

Uruchomienie Pracowniczych Planów Kapitałowych oznacza wiele wyzwań dla pracodawcy związanych m.in. z koniecznością uwzględnienia nowych wydatków w budżecie przedsiębiorstwa, dostosowaniem systemów kadrowo-płacowych, czy też przygotowaniem odpowiednich dokumentów prawnych.

Sprawdź jak możemy Cię wesprzeć

Wybór powinien się odbyć w porozumieniu z reprezentacją pracowników. Co ważne, brak podpisanej umowy z instytucją finansową w wyznaczonym czasie może oznaczać karę w wysokości 1,5% funduszu wynagrodzeń. Z wybraną instytucją należy podpisać umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz pracowników.

Sprawdź jak możemy Cię wesprzeć

W założeniach Pracownicze Plany Kapitałowe mają być dodatkowym elementem świadczeń dla pracowników. Co więcej, stanowisko ich reprezentacji powinno być uwzględnione przy wyborze instytucji finansowej zarządzającej PPK. Dobrze przygotowana komunikacja wewnętrzna będzie, szczególnie u dużych pracodawców, ważnym elementem procesu uruchamiania PPK.

Sprawdź jak możemy Cię wesprzeć